សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីអំពីការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃ

កញ្ញា 14, 2017

ជូនចំពោះអតិថិជនវីងជាទីគោរព!

ដើម្បីបម្រើអតិថិជនទំាងអស់ឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងប្រសើរឡើង ធនាគារឯកទេសវីង បានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃមួយចំនួនទៅលើសេវាភ្នាក់ងារវីង និងសេវាប្រតិបត្តិការខ្លះ។​ការផ្លាស់ប្តូរ នេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃ ទី ១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧ នេះតទៅ។

សេវាកម្មចំនួន (រៀល)តម្លៃ (រៀល)ចំនួន (ដុល្លារ)តម្លៃ (ដុល្លារ)
ការដកប្រាក់0 – 100,0001,6000 – 250.40
100,100 – 200,0002,60025.01 – 500.65
200,100 – 400,0003,60050.01 – 1000.90
400,100 – 2,000,0005,200100.01 – 5001.30
2,000,100 – 4,000,0006,000500.01 – 1,0001.50
វីងទៅវីង0 – 400,0004000 – 1000.10
400,100 – 2,000,000800100.01 – 5000.20
2,000,100 – 4,000,0001,200500.01 – 1,0000.30
វីងវេរលុយ0 – 100,0002,0000 – 250.50
100,100 – 200,0003,00025.01- 500.75
200,100 – 400,0004,00050.01 – 1001.00
400,100 – 2,000,0006,000100.01 – 5001.50
2,000,100 – 4,000,0008,000500.01 – 1,0002.00

សម្រាប់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការជូនដំណឹងនេះ សូមទាក់ទងទៅកាន់ៈ ០១២​ ៩៩៩ ៤៨៩/ ០២៣ ៩៩៩ ៩៨៩

អរគុណសម្រាប់ការយោគយល់និងការគាំទ្រធនាគារឯកទេសវីង!