ភ្នាក់ងារវីង 

ដើម្បីក្លាយជាភ្នាក់ងារបញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទវីង

ចូលរួមជាមួយវីងដើម្បីចាប់ផ្តើមទទួលចំណូល! ក្លាយជាភ្នាក់ងារបញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទវីងគឺងាយស្រួល។

វីងភ័ញផ្តល់សេវាកម្មពេញនិយមចំនួនពីរគឺ បញ្ចូលទឹកប្រាក់ទូរស័ព្ទ និងបង់វិក្កយបត្រ។ តើអ្នកត្រូវការអ្វីខ្លះដើម្បីក្លាយជាភ្នាក់ងារបញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទវីង? អ្នកគ្រាន់តែត្រូវការទីតាំងល្អដែលនៅក្បែរភ្នាក់ងារបញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទវីង និងសាច់ប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចាប់ផ្តើមប៉ុណ្ណោះ។

 

លក្ខខណ្ឌដើម្បីក្លាយជាភ្នាក់ងារបញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទវីង៖

  1. មានសាច់ប្រាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើប្រតិបត្តិការ
  2. មានទីតាំងល្អ
  3. ត្រូវមានរយៈចំងាយពីភ្នាក់ងារបញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទវីងនីមួយៗយ៉ាងហោច 50 ម៉ែត្រ

ក្លាយជាភ្នាក់ងារវីង

 

ដើម្បីក្លាយជាភ្នាក់ងារ វីងភ័ញ