សម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរញឹកញាប់

ធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោកជាមួយវីងអនឡាញម៉ាស្ទ៍រកាត ដោយទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ15% នៅពេល កក់បន្ទប់សណ្ឋាគារតាមAgoda រៀងរាល់ថ្ងៃពុធ ឬ10% សម្រាប់ថ្ងៃផ្សេងពីនេះ។

ការផ្តល់ជូនមានកំណត់! កុំអោយឱកាសពិសេសនេះកន្លងផុតអោយសោះ!

រយៈពេលប្រូម៉ូសិន

  • រយៈពេលកក់សណ្ឋាគារៈ 16 ខែសីហា - 30 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2018 (សម្រាប់ប្រូម៉ូសិនទាំង2ថ្ងៃ)
  • រយៈពេលស្នាក់នៅៈ 16 ខែសីហា - 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2018 (សម្រាប់ប្រូម៉ូសិនទាំង2ថ្ងៃ)

សម្រាប់ការកក់បន្ទប់ សូមចូលទៅកាន់ៈ https://www.agoda.com/mastercardkh

Eligibility: All Wing Online Mastercard cardholder issued Cambodia


លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ

 

សន្សំ15%បន្ថែមលើការកក់បន្ទប់សណ្ឋាគាររៀងរាល់ថ្ងៃពុធ