ចុចដើម្បីរកមើលផ្នែកផ្សេងទៀត

បើកប្រាក់បៀវត្សតាមវីង

សេវាកម្មបើកប្រាក់បៀវត្សដែលគួរឲ្យទុកចិត្ត ធានាលើការបើកប្រាក់បៀវត្សយ៉ាងរហ័សទៅឲ្យបុគ្គលិករបស់អ្នក។ 

សេវាកម្មបើកប្រាក់បៀវត្សយ៉ាងរហ័សនិងសុវត្ថិភាពខ្ពស់ជាមួយវីង! មិនថាអាជីវកម្មរបស់អ្នកទំហំប៉ុណ្ណា ឬប្រភេទអ្វីនោះឡើយ វីងបានបង្កើតប្រព័ន្ធបើកប្រាក់បៀវត្សដ៏ពិសេសមួយឲ្យបុគ្គលិករបស់អ្នកបានយ៉ាងរហ័សនិងមានសុវត្ថិភាព។

បើកប្រាក់បៀវត្ស

អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់និយោជក

 • 1<h3>ការចំណាយមានប្រសិទ្ធភាព</h3><ul><li>ការចំណាយតិចលើសេវាកម្មបើកប្រាក់បៀរវត្ស</li><li>ចំណាយលើថ្លៃសេវាកម្មតែម្តង</li><li>មិនគិតថ្លៃសេវាផ្សេងៗពីនិយោជិក ដែលមានដូចជា ការដាក់ឬដកប្រាក់ និងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀត</li></ul><p> </p>

  ការចំណាយមានប្រសិទ្ធភាព

  • ការចំណាយតិចលើសេវាកម្មបើកប្រាក់បៀរវត្ស
  • ចំណាយលើថ្លៃសេវាកម្មតែម្តង
  • មិនគិតថ្លៃសេវាផ្សេងៗពីនិយោជិក ដែលមានដូចជា ការដាក់ឬដកប្រាក់ និងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀត

   

 • 2<h3>សុវត្ថិភាពខ្ពស់</h3><ul><li>និយោជិកទទួលបានប្រាក់ខែរបស់ខ្លួនដោយផ្ទាល់</li><li>កាត់បន្ថយហានិភ័យលើ ការកាន់សាច់ប្រាក់សុទ្ធ និងការបើកប្រាក់ខែដោយផ្ទាល់ទៅកាន់និយោជិក</li></ul><p> </p>

  សុវត្ថិភាពខ្ពស់

  • និយោជិកទទួលបានប្រាក់ខែរបស់ខ្លួនដោយផ្ទាល់
  • កាត់បន្ថយហានិភ័យលើ ការកាន់សាច់ប្រាក់សុទ្ធ និងការបើកប្រាក់ខែដោយផ្ទាល់ទៅកាន់និយោជិក

   

 • 3<h3>មានភាពបត់បែន</h3><ul><li>អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់និយោជិកដែលមិនមានគ្រប់លក្ខខណ្ឌរបស់ធនាគារជាមួយការទូទាត់តាមទូរស័ព្ទ</li><li>អាចបត់បែនការចំណាយ</li><li>ការផ្តល់ដំណោះស្រាយជូនដល់គ្រប់ប្រភេទអាជីវកម្ម</li></ul>

  មានភាពបត់បែន

  • អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់និយោជិកដែលមិនមានគ្រប់លក្ខខណ្ឌរបស់ធនាគារជាមួយការទូទាត់តាមទូរស័ព្ទ
  • អាចបត់បែនការចំណាយ
  • ការផ្តល់ដំណោះស្រាយជូនដល់គ្រប់ប្រភេទអាជីវកម្ម
 • 4<h3>ភាពងាយស្រួល</h3><ul><li>ត្រូវការឯកសារទូទាត់ប្រាក់ដើម្បីដំណើរការតែប៉ុណ្ណោះ</li><li>មិនទាមទារឲ្យមានបច្ចេកទេសថ្មី</li><li>ផ្តល់សេវាកម្ម 7 ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍</li></ul>

  ភាពងាយស្រួល

  • ត្រូវការឯកសារទូទាត់ប្រាក់ដើម្បីដំណើរការតែប៉ុណ្ណោះ
  • មិនទាមទារឲ្យមានបច្ចេកទេសថ្មី
  • ផ្តល់សេវាកម្ម 7 ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍

អត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់និយោជិក

 • មិនតម្រូវអោយមានប្រាក់តម្កល់ក្នុងគណនី
 • មិនគិតថ្លៃសេវាប្រចាំខែ
 • ទទួលបានកាតអេធីអឹម ATM card
 • ទទួលបានសារជូនដំណឺងភ្លាមៗពេលទទួលបានការទូទាត់
 • មានផ្តល់ជូនរបាយការណ៍គណនីនិងប្រតិបត្តិការតូចៗ
 • ដកប្រាក់នៅតាមភ្នាក់ងារវីងច្រើនជាង 5,000 កន្លែងទូទាំងប្រទេស

អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម

 1. អាចបញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងទូរស័ព្ទដៃបានគ្រប់ប្រព័ន្ធ
 2. បង់វិក្កយបត្រទឹកភ្លើង ឬវិក្កយបត្រផ្សេងៗទៀត (ឧទា៖ កម្ចីបង់រំលោះ ការឥណទាន សេវាអុីនធឺណិត)
 3. ទូទាត់ជាមួយហាងលក់ទំនិញផ្សេងៗដែលជាដៃគូសហការ 6,000 កន្លែង
 4. អាចទិញទំនិញតាមអនឡាយបាន

ដៃគូបើកប្រាក់បៀវត្សតាមវីង