ផ្ទេរប្រាក់ឥតគិតថ្លៃសេវាពីវីងទៅបាគង

រយៈពេលផ្សព្វផ្សាយ: ឧសភា 3, 2021 ទៅ តុលា 31, 2021

ប្រម៉ូសិនដ៏រំភើបមួយទៀតបានមកដល់សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់វីងនិងបាគង។ ឥឡូវនេះអតិថិជនវីងអាចរីករាយជាមួយនឹងការផ្ទេរប្រាក់ពីវីងទៅបាគងឥតគិតថ្លៃសេវា។ ប្រម៉ូសិននេះនឹងត្រូវអនុវត្តនៅពេលដែលអ្នកធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ពីគណនីវីងរបស់អ្នកទៅបាគងចន្លោះចាប់ពី ០.០២៥ ដុល្លារឬ ១០០ រៀលទៅ ៥០ ដុល្លារឬ ២០០.០០០ រៀលដោយមិនកំណត់ចំនួនប្រតិបត្តិការ។

កម្មវិធីនេះប្រូម៉ូសិនផ្តល់ជូនសម្រាប់អតិថិជន​វីងទាំងអស់ទាំងគណនីពេញលេញ និងគណនីមិនពេញលេញទាំងអ្នកដែលប្រើប្រាស់វីងអេប និងUSSD (*989#)ទាំងអស់ ។

រយៈពេលប្រម៉ូសិន៖ ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ រហូតដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១។

get wing app on Google Play     wing app available on AppStore

 

តារាងថ្លៃសេវាកម្ម៖
ដុល្លារ​(USD)
ទំហំចាប់ពីទំហំរហូតដល់ថ្លៃសេវា
0.02525.000.00
25.0150.000.00
50.01100.000.90
100.01500.001.30
500.011,000.001.50

 

រៀល​(KHR)
ទំហំចាប់ពីទំហំរហូតដល់ថ្លៃសេវា
100.00100,000.000.00
100,100.00200,000.000.00
200,100.00400,000.003,600.00
400,100.002,000,000.005,200.00
2,000,100.004,000,000.006,000.00