កាតវីង 

ការបញ្ចុះតម្លៃ

  សន្សំប្រាក់

  គ្រាន់តែបង្ហាញកាតវីងទៅកាន់ដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់ធនាគារឯកទេសវីងដែលមានដូចជាភោជនីយដ្ឋាន ហាងកាហេ្វ ហាងលក់សំលៀកបំពាក់ និងហាងជាច្រើនផ្សេងទៀត លោកអ្នកនឹងទទួលបានកាបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 50% ។

  ការបញ្ចុះតម្លៃ

  ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម

  ហាងកាហ្វេនិងភោជនីយដ្ឋាន

  012 987 959
  016 992 828

  10%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  Akiimo

  Akiimo015 539 639
  070 539 639

  10%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  Aprica

  Aprica023 222 339

  5%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  Buffet Hanami

  Buffet Hanami070 389 100

  5%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  Cafe Prince Restaurant & Pub

  Cafe Prince Restaurant & Pub015 955 933

  10%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  Graco

  Graco023 222 339

  5%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  Ken Suki

  Ken Suki023 691 4655

  10%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  Khmer - Thai (near Tuol Tompong High School)

  Khmer - Thai (near Tuol Tompong High School)023 994 236

  5%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  Khmer - Thai (near XO)

  Khmer - Thai (near XO)011 910 912
  015 910 912

  10%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  Koh Kong Khmer Noodle

  Koh Kong Khmer Noodle016 911 110

  5%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  Magnolia

  Magnolia012 52 99 77

  5%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  Magnolia Wrap & Roll

  Magnolia Wrap & Roll016 52 99 77

  5%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  Master Suki Soup

  Master Suki Soup081 288 882

  7%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  Mok Mony

  Mok Mony093 696 799

  10%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  Mommy Restaurant

  Mommy Restaurant023 310 310

  10%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  Naples

  Naples023 999 222

  10%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  Park Cafe

  Park Cafe012 232 822

  10%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  Paul's BrewHouse

  Paul's BrewHouse023 999 942

  5%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  San San

  San San097 884 41 68

  10%-20%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  Sarpino's Pizzeria

  Sarpino's Pizzeria023 211 661

  10%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  Suki Restaurant

  Suki Restaurant016 728 686

  15%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  T&C

  T&C093 317 333

  10%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  The Asian Kitchen

  The Asian Kitchen093 330 000

  10%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  Toto BAR-B-Q

  Toto BAR-B-Q088 780 80 80

  10%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  Toto Homemade Ice Cream & Dessert Cafe

  Toto Homemade Ice Cream & Dessert Cafe023 668 9999

  5%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  Toto Ramen

  Toto Ramen088 780 80 80

  10%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  iFood

  iFood023 216 385

  10%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ

  សណ្ឋាគារ

  012 687 858

  10%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  Hangneak Guest House

  Hangneak Guest House076 67 62 168

  15%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  Hangneak Hotel

  Hangneak Hotel011 712 168

  15%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  Himawari

  Himawari023 214 555

  10%-15%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  Mean Haur Hotel

  Mean Haur Hotel023 885 858

  5$

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  Mekong Heng Mahapmal

  Mekong Heng Mahapmal015 66 77 47

  10%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  Mekong View Tower

  Mekong View Tower015 66 77 47

  5%-7%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  Paris Hotel

  Paris Hotel023 880 361

  5$

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  Sokha Angkor

  Sokha Angkor063 969 999

  5%-15%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  Sokha Beach

  Sokha Beach034 935 999

  5%-15%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  Sokha Club Hotel

  Sokha Club Hotel023 990 123

  5%-15%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  Thansur Bokor

  Thansur Bokor033 683 8888

  10%-15%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ

  ហាងសំលៀកបំពាក់

  087 989 087

  5%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  A Export

  A Export010 999 768

  10%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  Baby House

  Baby House098 770 111
  012 758 515

  2%-10%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  Cannes Boutique

  Cannes Boutique096 666 7068

  10%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  Central Export

  Central Export023 988 062

  20%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  DAH Export

  DAH Export023 997 653

  20%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  Express

  Express017 677 776

  10%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  Farlin

  Farlin023 886 688
  023 228 555

  10%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  Fashion Studio

  Fashion Studio012 318 866

  10%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  Jolly Baby & Kids

  Jolly Baby & Kids023 655 51 17

  10%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  Mev

  Mev023 886 688

  5%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  Modern Style

  Modern Style012 918 291

  10%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  My Mum Shop

  My Mum Shop017 252 596

  5%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  Style Hong Kong

  Style Hong Kong023 45 25 355
  015 822 981

  5%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  Toys Center

  Toys Center023 430 000

  5%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  Well

  Well012 229 998

  30%-50%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ

  ហាងលក់សៀវភៅនិងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍

  010 551 055

  5%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  Angkor Thom Book Center

  Angkor Thom Book Center012 345 111

  5%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  Apple Souvenir

  Apple Souvenir023 213 006

  15%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  Peace Book Center

  Peace Book Center023 222 299

  5%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ

  ហាងអ៊ុតសក់និងកែសម្ជស្ស

  012 682 682

  10%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  Natural-Ly

  Natural-Ly070 287 287

  10%-15%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  Nature Republic

  Nature Republic023 22 32 67

  10%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ

  ហាងលក់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក

  Hello 4U

  Hello 4U015 377772

  15%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  MTG

  MTG012 706 012

  3%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  Nika Phone Shop

  Nika Phone Shop023 6913 246

  1%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ

  ហាងអ៊ីនធឺណិតកាហ្វេ

  SKT Net

  SKT Net081 731 999

  10%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ

  សាលារៀន

  Cambridge Child Development Centre

  Cambridge Child Development Centre023 227 000

  8%-50%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  Cambridge International School of Cambodia

  Cambridge International School of Cambodia023 227 000

  8%-50%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ

  ម៉ាស្សានិងស្ប៉ា

  092 955 730

  10%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  Angkor Spa

  Angkor Spa093 900 623

  10%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  Le Chateau

  Le Chateau016 618 777

  10%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  U & Me Spa

  U & Me Spa023 987 006

  10%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ

  ពេទ្យធ្មេញ

  Hangneak Dental Clinic

  Hangneak Dental Clinic023 6796 368

  15%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  Pachem Dental Clinic

  Pachem Dental Clinic017 300 300

  10%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ

  ហាងលក់វ៉ែនតា

  016 556 601

  15%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  Khmer Optic

  Khmer Optic016 222 094

  15%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  Serengeti Eye Wear

  Serengeti Eye Wear0884 199 007
  092 430 008

  10%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ

  មន្ទីរពេទ្យ

  Medical Minute

  Medical Minute023 6666 594
  083 567 899

  5%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ

  ការកម្សាន្ត

  088 656 5765

  20%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ

  ហ្គារ៉ាសឡាន

  Car Maintenance Center 123

  Car Maintenance Center 123016 888 672

  10%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  D-Quick

  D-Quick017 616 122

  10%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ

  ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈ

  VMT

  VMT023 637 6188

  12%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ

  ហាងលក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់

  Comfort Aircon

  Comfort Aircon060 999 556

  12%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ

  ហាងលក់គ្រឿងសង្ហារឹម

  RS Residence

  RS Residence077 666 128 077 666 365

  5%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ

  សេវាកម្មដឹកជញ្ជូន

  066 202 020

  10%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  168

  168077 666 128
  077 666 365

  2000៛ - 4000៛

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ

  សេវាកម្មដឹកជញ្ជូន

  S-Sport

  S-Sport011 2222 11
  087 2222 11

  5%-20%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ
  Sohkah Fitness Club

  Sohkah Fitness Club023 985 999

  15%-20%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ

  ម៉ាត

  Mister Mart

  Mister Mart066 666 331

  5%

  ​ការបញ្ចុះតម្លៃ