តម្លៃសេវាកម្មគណនីវីង

តើអ្នកត្រូវចំណាយប៉ុន្មានក្នុងការប្រើគណនីវីង?

វីងផ្តល់នូវអត្រាតម្លៃសមរម្យគ្រប់ទីកន្លែងទូទាំងប្រទេស! ប្រសិនបើប្រៀបធៀបជាមួយសេវាកម្មស្រដៀងគ្នា អ្នកអាចផ្ញើប្រាក់របស់អ្នកបានងាយស្រួលជាមួយតម្លៃប្រតិបត្តិការដ៏សមរម្យជាមួយវីង។

  • តម្លៃសេវាកម្មទាំងនេះ មានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃទី29 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2016
  • វីង មានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការកែប្រែតម្លៃ
  • សេវាកម្មខាងលើ ដោយមិនចាំបាច់ជម្រាបជូនជាមុន
  • តម្លៃសេវាកម្មទាំងអស់មិនទាន់គិតបញ្ចូលពន្ធផ្សេងៗ ឬ
  • តម្លៃសេវាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរបស់អ្នកនៅឡើយទេ
  • ល័ក្ខខ័ណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត

តម្លៃសេវាកម្មថេរ

សេវាកម្មតម្លៃសេវាកម្មជាប្រាក់រៀលតម្លៃសេវាកម្មជាប្រាក់ដុល្លារ
ការទូទាត់តាមអ៊ីនធឺណិត ឬ តាមម៉ាស៊ីនវីងឥតគិតថ្លៃឥតគិតថ្លៃ
ដាក់ប្រាក់
បញ្ចូលលុយទូរស័ព្ទ
បង់វិក្កយបត្រ (Digi, First Finance, KLD, OneTV, PPP, KTH, PPCTV, Manulife, Cambodia Life ...)
បង់វិក្កយបត្រ (AEON, Active People's MFI, Mega Leasing Plc, Piphup Thmey MFI)2,0000.5
ពិនិត្យទឹកប្រាក់នៅសល់1000.02
ផ្លាស់ប្តូរលេខទូរស័ព្ទ1,0000.25
ផ្លាស់ប្តូរប្រភេទគណនី (ខ្មែរ<=>ដុល្លារ)5,0001.25

តម្លៃសេវាកម្មប្រែប្រួល

សេវាកម្មចំនួនទឹកប្រាក់ជាប្រាក់រៀលតម្លៃសេវាកម្មជាប្រាក់រៀលចំនួនទឹកប្រាក់ជាប្រាក់ដុល្លារតម្លៃសេវាកម្មជាប្រាក់ដុល្លារ
ដកប្រាក់0 - 100,0001,1000 - 250.28
100,100 - 200,0002,60025.01 - 500.65
200,100 - 400,0003,60050.01 - 1000.90
400,100 - 2,000,0005,200100.01 - 5001.30
2,000,100 - 4,000,0006,000500.01 - 1,0001.50
វិក្កយបត្រភ្លើង (ភ្នំពេញ សៀមរាប សីហនុ បាត់ដំបង)0 - 100,000ឥតគិតថ្លៃ0 - 25ឥតគិតថ្លៃ
100,001 ឡើងទៅ1,00025.01 ឡើងទៅ0.25
វិក្កយបត្រទឹក0 - 100,000ឥតគិតថ្លៃ0 - 25ឥតគិតថ្លៃ
100,001 ឡើងទៅ1,00025.01 ឡើងទៅ0.25
វេរលុយពីគណនីវីង ទៅគណនីវីង0 - 400,0004000 - 1000.10
400,100 - 2,000,000800100.01 - 5000.20
2,000,100 - 4,000,0001,200500.01 - 1,0000.30
វីងវេរលុយ0 - 100,0001,5000 - 250.38
100,100 - 200,0003,00025.01- 500.75
200,100 - 400,0004,00050.01 - 1001.00
400,100 - 2,000,0006,000100.01 - 5001.50
2,000,100 - 4,000,0008,000500.01 - 1,0002.00
Wei Luy Express0 - 100,0001,5000 - 250.38
100,100 - 200,0003,00025.01- 500.75
200,100 - 400,0004,00050.01 - 1001.00
400,100 - 2,000,0006,000100.01 - 5001.50
2,000,100 - 4,000,00010,000500.01 - 1,0002.50