ចុចដើម្បីរកមើលផ្នែកផ្សេងទៀត

ទូទាត់ប្រាក់អនឡាញ

មិនចាំបាច់មានសាច់ប្រាក់សុទ្ធក៏អាចទិញទំនិញជាច្រើនប្រភេទតាមអនឡាញបានដែរ!

ទូទាត់ប្រាក់សម្រាប់ទំនិញនិងសេវាកម្មផ្សេងៗតាមអនឡាញដោយងាយស្រួលជាមួយវីង។ វីងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទិញសំបុត្រកុន សំបុត្រឡានក្រុង សំលៀកបំពាក់ និងសៀវភៅពីផ្ទះឬការិយាល័យរបស់អ្នកបានភ្លាមៗ។

ទូទាត់ប្រាក់អនឡាញ

វិធីក្នុងការបង់វិក្កយបត្រតាមអនឡាញ៖

 1. ចូលទៅកាន់គេហទំព័រ (i.e: www. L192.com, A-Y Collection, i-quick, Legend, Shop 168 …etc)
 2. ចុះឈ្មោះបង្កើតគណនីប្រសិនបើតម្រូវដោយគេហទំព័រនោះ
 3. ទិញទំនិញឬសំបុត្រកុន
 4. ជ្រើសរើសវីង សម្រាប់ជម្រើសទូទាត់ទំនិញ
 5. ជ្រើសរើសរូបកាតវីង
 6. វាយបញ្ជូលលេខគណនីវីង និងលេខកូដបង់ប្រាក់
 7. ជ្រើសរើសពាក្យ “ Confirm ” សម្រាប់ទូទាត់
 8. ការទូទាត់បានជោគជ័យ

របៀបបង្កើតលេខកូដសុវត្ថិភាពសម្រាប់ទូទាត់ប្រាក់អនឡាញតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃ (*989#)

 1. ចុច *989#, រួចបញ្ចូន
 2. វាយបញ្ជូលលេខគណនីវីង រួចចុចបញ្ជូន
 3. ជ្រើសយក 6. Get 6-digit code រួចចុចបញ្ជូន
 4. បញ្ចូលលេខកូដសម្ងាត់ 4 ខ្ទង់, រួចបញ្ជូន
 5. លេខកូដទូទាត់ចំនួន 6 ខ្ទង់ត្រូវបានបង្កើត

អ្នកអាចប្រើប្រាស់លេខកូដសុវត្ថិភាព(6ខ្ទង់)នេះ សម្រាប់ទូទាត់តាមអ៊ីនធឺណិត

វិធីបង្កើតលេខកូដទូទាត់តាមរយៈកម្មវិធីស្មាតហ្វូនវីង៖

 1. ចូលទៅកម្មវិធីស្មាតហ្វូនវីង
 2. ជ្រើសរើស​ "បង្កើតលេខកូដ ៦ ខ្ទង់"
 3. បញ្ចូលលេខកូដសម្ងាត់ 4 ខ្ទង់
 4. លេខកូដសុវត្ថិភាព(6ខ្ទង់) ត្រូវបានបង្កើត អ្នកអាចប្រើប្រាស់លេខកូដសុវត្ថិភាព(6ខ្ទង់)នេះ សម្រាប់ទូទាត់តាមអ៊ីនធឺណិត

Online Payment Partners

Internet