លោកអ្នកអាចស្នើសុំ កម្ចីប្រាក់បៀវត្ស របស់ធនាគារកសិកនដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ចាប់ពី៥០ដុល្លាររហូតដល់ទៅ៣០០ដុល្លារ (ឬរហូតដល់៥០%នៃប្រាក់បៀវត្សរបស់លោកអ្នក)​ បានយ៉ាងងាយស្រួល តាមរយៈកម្មវិធីស្មាតហ្វូនវីង ដោយមិនចាំបាច់មានទ្រព្យបញ្ចាំឬអ្នកធានា។

លក្ខខណ្ឌស្នើសុំ៖
 • សម្រាប់តែអតិថិជនដែលប្រើប្រាស់កម្មវិធីស្មាតហ្វូនវីងតែប៉ុណ្ណោះ
 • ផ្តល់ជូនសម្រាប់តែបុគ្គលិករបស់រោងចក្រសហគ្រាសដែលបានសហការតែប៉ុណ្ណោះ
 • អាចស្នើសុំកម្ចីចាប់ពី៥០ទៅ៣០០ដុល្លារ (ឬរហូតដល់៥០%នៃប្រាក់បៀវត្សរបស់លោកអ្នក)
 • ថេរវេលានៃកម្ចីរយៈពេលចាប់ពី ២ ទៅ ២០ ថ្ងៃ
 • គ្មានការប្រាក់
 • កម្រៃសេវាឥណទាន ០.៥% នៃរាល់ការបញ្ចេញឥណទានដំបូង​ (រៀងរាល់៦ខែ)
 • កម្រៃសេវាដំណើរការឥណទាន ៤% នៃរាល់ការបញ្ចេញឥណទាន
 • កម្រៃសេវាទូទាត់វីង ១% នៃរាល់ការបញ្ចេញឥណទាន
 • ការពិន័យលើការបង់ប្រាក់យឺតយ៉ាវ ៥%ក្នុងមួយខែ (គណនាប្រចាំថ្ងៃ)
ការទូទាត់សំណង៖
 • ធ្វើការទូទាត់ទឹកប្រាក់សរុបដោយស្វ័យប្រវត្តិពីគណនីវីងរបស់អ្នក
 • ធ្វើការបង់ទឹកប្រាក់សរុប ដោយខ្លូនឯងតាមរយៈកម្មវិធីស្មាតហ្វូនវីង
កម្ចីប្រាក់បៀវត្សជាមួយធនាគារកសិកន
ករណីមិនគោរពតាមលក្ខខណ្ឌ៖
 • ក្នុងករណីយឺតយ៉ាវ អតិថិជនតម្រូវឲ្យទូទាត់សងនូវកម្រៃសេវាក្នុងការទូទាត់យឺតយ៉ាវចំនួន ៥%ក្នុងមួយខែ (ការគណនាគិតជាប្រចាំថ្ងៃ) នៃបរិមាណសមតុល្យឥណទានដែលនៅសល់។
 • ក្នុងករណីយឺតយ៉ាវ ធនាគារកសិកន មានសិទ្ធិប្រមូលនូវសមតុល្យឥណទានដែលនៅសល់ពីគណនីរបស់អតិថិជន ឬមូលនិធិផ្សេងៗទៀត ជាមួយនឹងធនាគារវីង ដើម្បីទូទាត់សងនូវប្រាក់ដើម ការប្រាក់ និងចំណាយដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ
 • ធនាគារកសិកន រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្អាកក្នុងការបញ្ចេញឥណទាន និង/ឬ បញ្ចប់កិច្ចសន្យាភ្លាមៗហើយចាត់វិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់បន្ថែម ប្រសិនបើអតិថិជនយឺតយ៉ាវ មិនគោរពកិច្ចសន្យាឬលាលែងពីការងារបច្ចុប្បន្នក្នុងអំឡុងពេលដែលមានស្នើសុំឥណទាននេះ ។ អតិថិជនតម្រូវឲ្យទូទាត់សងនូវបំណុលទាំងអស់ភ្លាមៗ។

ធនាគារវីងនិងធនាគារកសិកន​ សូមរក្សាសិទ្ធក្នុងការកែប្រែក្នុងករណីចាំបាច់ណាមួយដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។