ចុចដើម្បីរកមើលផ្នែកផ្សេងទៀត

វីងអាជីវកម្ម ឬ WingSME

ផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវមធ្យោបាយជាមួយនឹងភាពបង្កើតថ្មីដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកបានគ្រប់ពេលវេលា និងគ្រប់ទីកន្លែង។ យើងមានទស្សនវិស័យក្នុងការផ្តល់ជូននូវផលិតផល និងសេវាកម្មដែលចាំបាច់សម្រាប់សហគ្រាស អាជីវកម្មខ្នាតតូច និងមធ្យមសម្រាប់ភាពចម្រើនរបស់អាជីវកម្មទាំងមូល។ ហើយបេសកកម្មរបស់យើងគឺ ក្លាយជាក្រុមហ៊ុនដែលល្អបំផុតក្នុងការផ្គត់ផ្គង់នូវមធ្យោបាយសម្រាប់សហគ្រាស និងអាជីវកម្មទាំងនោះជាមួយនឹងភាពងាយស្រួល សុវត្ថិភាព និងទំនុកចិត្ត។

ការផ្តល់ជូន​:

ជាមួយ វីងអាជីវកម្ម លោកអ្នកអាចធ្វើប្រតិបត្តិការតាមរយៈកុំព្យូរទ័រ ទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន រឺក៏ទូរស័ព្ទធម្មតា ហើយក៏អាចធ្វើបានជាមួយនឹងភ្នាក់ងារវីងជិត 8,000 កន្លែងទូទាំងប្រទេស យ៉ាងងាយស្រួល រហ័ស និងមានសុវត្ថិភាព។

 

អត្ថប្រយោជន៍

  • គណនី វីងអាជីវកម្ម  ជាមួយជម្រើសជាច្រើន សម្រាប់គណនី វីងអាជីវកម្ម លោកអ្នកអាចធ្វើការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ អាជីវកម្មយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។
  • ការទូទាត់ មធ្យោបាយទូទាត់ ដែលមានភាពងាយស្រួល សុវត្ថិភាព និងស្វ័យប្រវត្តិ។
  • ការទទួល និងប្រមូលប្រាក់អាជីវកម្ម ជាមួយមធ្យោបាយក្នុងការប្រមូលទុនបង្វិលសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។
  • ការគ្រប់គ្រងគណនី អាជីវកម្មតាមអនឡាយ  កាន់តែងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រង អាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ឺនធឺណិត ជាមួយរបាយការណ៍ទូទាត់ និងរបាយការណ៍ប្រតិបត្តិការសម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង។

ចាប់ពីថ្ងៃនេ: តទៅ

លក្ខន្តិកៈ

  • អាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកជាអាជីវកម្មខ្នាត តូច ឬមធ្យម ដែលស្របច្បាប់នៅកម្ពុជា
  • លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត

សំណួរដែលសួរញឹកញាប់