fbpx

វងី នងិ ធនាគារឈហ្ី វសហ្ការគានដដមី បផតល់ ី ភាពងាយរសួលក្នុងការទូទាត់រាក្់ក្មដល់ ចី របជាជនក្មពុជា ឥឡូវដនេះអតិថិជនរបស់ធនាគារ

មករា 27, 2021

ឈីហ្វអាចសងរាក្់ក្មីចរបស់ពួក្ដេតាមរយៈរបព័នធដអក្ូហ្ិរញ្ញវតថុរបស់វងី។

ភដនំពញថ្ថទៃ ី២១ ខែមក្រាឆ្ន ំ ២០២១៖ ធនាគារឯក្ដទសវងី លីមីតធីត )ដែមបូខ( ខដលផតល់ដសវាធនាគារចល័តឈានមុែដេ ដៅក្មពុជា និង ធនាគារពាណិជជឈហ្ី វ)ដែមបូខ( ម.ក្ ខដលានបដងកីតដឡងី ដោយដោក្ Chau Chung Kai Peter ខដល ជាសហ្រេិនដជាេជ័យម្ននក្់ដៅទីរក្ុងហ្ុងក្ុង និងជាស្ថថបនិក្ CHIEF GROUP ខដលជារក្ុមហ្ ុនហ្រិញ្ញវតថុដ៏លបមី ួយ ម្នន អាយុកាលជាង៤១ឆ្ន ំ ជាមួយនឹងអាជីវក្មមហ្រិញ្ញវតថុយ៉ាងសមបូរខបប ានរបកាសភាពជាថ្ដេូថមីមួយខដលនឹងអនុញ្ញញ តឱ្យអតិថិ ជនអាចសងរាក្់ក្មចីតាមរយៈភានក្់ងារវងី ឬក្មមវធិីស្ថមតហ្វូនវងី។

ភាពជាថ្ដេូដនេះផតល់ដសរភាី ពដល់អតិថិជនរបស់ធនាគារពាណិជជ ឈហ្ី វ មិនថាជាដៅតំបន់ោច់រសយលរបដទសក្មពុជាក្៏ ដោយ អាចសងរាក្់ក្មតាម ចី រយៈភាន ក្់ងារវងី របក្បដោយភាពងាយរសួល រហ្័សនិងម្ននសុវតថិភាព។ អតិថិជនក្៏អាចសង រាក្់ក្មចីតាមរយៈ ក្មមវធិីស្ថមតហ្វូនវងីដ៏ម្ននភាពថ្ចនរបឌិតដោយរគាន់ខតចុចពីរឬបីដងដលីទូរស័ពទថ្ដរបស់ពួក្គាត់ខតប៉ាុដ្ណ េះ។ ដលីសពីដនេះផងខដរ អតិថិជនរបស់ធនាគារពាណិជជឈហ្ី វ ក្៏អាចដផទររាក្់ានយ៉ា ងងាយរសួលតាមរយៈ របព័នធាេង ដៅ របព័នធដអក្ូឡូសុីហ្រិញ្ញវតថុរបស់វងីផងខដរ។

ដោក្ ម្ន៉ា នូ រា៉ាចាន់ អេគនាយក្ថ្នធនាគារឯក្ដទស វងី ានម្ននរាសន៍ថា៖«ែ្ុំរក្ីរាយ្ស់ខដលានចូលរួមជាមួយ ធនាគារពាណិជជ ឈហ្ី វ បនតដបសក្ក្មមរបស់ដយងី ក្នុងការផតល់ជូនអតិថិជននូវដំដ្េះរស្ថយដ៏ងាយរសួល។ ដនេះេឺជា រពឹតតិការណ៍សំខាន់ ខដលឆលុេះបញ្ញចងំ ពីការដបតជា្ចិតតរបស់ដយងី ក្នុងការខក្លមអដសវាក្មមហ្រិញ្ញវតថុឌីជីថល ដដីមបដីលីក្ក្មពស់ក្រមិត ជីវភាពរស់ដៅក្នុងសហ្េមន៍របស់ដយងី ។»

វងីខដលជាធនាគារឯក្ដទសក្នុងការទូទាត់ ានែិតែំរបឹងខរបងអស់រយៈដពលជាង១២ឆ្ន ំមក្ដហ្យី ដដីមបសី ដរមចដគាលដៅក្នុង ការផតល់ជូនរបជាជនក្មពុជារេប់រូបនូវការទទួលានដសវាហ្រិញ្ញវតថុចល័ត របក្បដោយសុវតថិភាព រហ្័ស ខដលរតូវានបដងកីត ដឡងី ក្នុងដគាលបំណងដលីក្ក្ំពស់ជីវភាពរបចាំថ្ថៃរបស់របជាជន។

ការដបតជា្ចិតតរបស់វងីក្នុងការផតល់សិទធអំ្ចខផនក្បរយិ ប័ននហ្រិញ្ញវតថុដល់របជាជនក្មពុជា ានដធវីឲ្យពួក្ដេអាច ម្ននប្ត ញ ភានក្់ងារវងីកាន់ខតរងឹម្នំនិងការអភិវឌឍកាន់ខតរបដសីរថ្នក្មមវធិីស្ថមតហ្វូនវងី។

ចំណុ ចសំខាន់ថ្នភាពជាថ្ដេូរវាងធនាគារឯក្ដទសវងី និងធនាគារពាណិជជឈហ្ី វេឺជាការខចក្រ ំខលក្ចក្ខុវសិ ័យរួមគានមួយក្នុង ការដរបីរាស់សមតថភាពខផនក្ហ្រិញ្ញវតថុរបស់ពួក្ដេ ដដីមបដីលីក្ក្មពស់ក្រមិតជីវភាពរបជាជនក្មពុជាដៅទូទាំងរបដទស។

ដោក្បណឌិត ដសឿង មូ៉ារា៉ារទិធ នាយក្របតិបតតិធនាគារពាណិជជឈហ្ី វ ានម្ននរបស្ថសន៍ថា៖ «ភាពជាថ្ដេូដនេះឆលុេះ បញ្ញចងំ ពីការដបតជា្ចិតតរបស់ធនាគារពាណិជជឈហ្ី វក្នុងការដធវីឱ្យផលិតផលរបស់ដយងី របដសីរដឡងី ដដីមបដីឆលីយតបដៅនឹងតរមូវ ការហ្រិញ្ញវតថុរបស់អតិថិជនខដលក្ំពុងដក្ីនដឡងី ដូដចនេះអតិថិជនអាចដតត តដលីក្ំដណីនអាជីវក្មមរបស់ពួក្ដេ ។ អតិថិជនរបស់ ធនាគារពាណិជជឈហ្ី នវ ឹង ជដរមីសថមី ខដលអនុញ្ញញ តឱ្យពួក្ដេបង់រាក្់ក្មចីរបស់ពួក្ដេដោយមិនចាាច់ ំ ដៅដល់ ការយិ ល័យរបស់ធនាគារពាណិជជឈហ្ី វដនាេះដទ។»

ធនាគារពាណិជជឈហ្ី វ )ដែមបូខ( ម.ក្ ាន ដ ញី ពកាី ររក្ីចដរមីនជាបនតបនាទ ប់ដៅក្នុងរពេះរាជា្ចរក្ក្មពុជាចាប់ តាំងពីានចាប់ដផតីមរបតិបតតិការ កាលពីខែធនូ ឆ្ន ំ២០១៣ ដោយម្ននដដីមទុនដំបូងរតឹមខត ១០ោនដុោល រប៉ាុដ្ណ េះ ែណៈ ខដលបចចុបបនម្ននរទពយសក្មមសរុបម្ននចំនួនជាង ន ១៤៣ោនដុោល រេិតរតឹមថ្ថៃទី១៩ ខែមក្រា ឆ្ន ំ២០២១ និងបុេគលិក្សរុប ជាង ១៤០នាក្់។ ដោក្បណឌិត ដសឿង មូ៉ារា៉ារទិធចាត់ទុក្អតិថិជនជាថ្ដេូយូរអខងវង ខដលអាចដធវីដអាយធនាគារដយងី ដៅខតបនរក្ីចដរមីនដៅមុែជាលំោប់។

ធនាគារពាណិជជឈហ្ី វ)ដែមបូខ( ម.ក្ ដរបីរាស់េំរូអាជីវក្មមដធវីជាមូលោានីយក្មមនិងអភិវឌឍន៍ខដលសក្តិសមបំផុតដៅនឹង តរមូវការជាក្់ខសតងរបស់អតិថិជន ដៅក្នុងរបដទសក្មពុជា។ ដយងី ដធវីការយ៉ា ងសក្មមដដីមបដីធវីឱ្យរបដសីរដឡងី ខថមដទៀត នូវផលិតផលខដលម្ននរស្ថប់របស់ដយងី ខណនាផំ លិតផលនិងដសវាក្មមថមីៗដដីមបបី ំដពញតាមតរមូវការ របស់អតិថិជនខដលក្ំពុងដក្ីនដឡងី ជាលំោប់។

CHIEF GROUP ១ ៩៧៩ ានពរងីក្សកាត នុពលរបស់ែលួនពីមួយថ្ថៃដៅ មួយថ្ថៃ ដោយរបកាន់ខាជ ប់នូវជំដនឿ ថ្នការអនុវតត សីលធម៌ និងការវនិិដយេដោយភាពរបយ័តនរបខយង។ ដយងី ានបនត ដំដណីរដៅមុែដោយរបកាន់ខាជប់នូវចក្ខុវសិ ័យដបសក្ក្មមដគាលដៅ និងទសសនវសិ ័យរបស់ដយងី និងផតល់ដសវាដល់អតិថិជន របស់ដយងី ដអាយកាន់ខតរបដសីរដឡងី ជាងមុនដដីមបទទួលាន ី លទធផលលអ។ ដជាេជ័យរបស់ដយងី រតូវានដេសនមត់ថាជាស្ថមរតី រក្ុមខាលងំ ជាមួយនឹងចក្ខុវសិ ័យ និងដគាលនដយាយចាស់ោស់។

ដយងី សូមខណនាំឲ្យដោក្អនក្ចូលដៅកាន់ដេហ្ទំព័ររបស់ដយងី www.chiefbank.com.kh ទាញយក្ក្មមវធិីទូរស័ពទចល័ត )CHIEF Mobile App) ឬមក្កាន់ស្ថខា្មួយរបស់ធនាគារពាណិជជឈហ្ី វ អតិថិជននឹងទទួលាននូវដសវាក្មមដ៏លពអ ី បុេគលិក្ខដលរងចាផំ តល់ដសវាជូនដោក្អនក្។