ចុចដើម្បីរកមើលផ្នែកផ្សេងទៀត

សេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិ 

ផ្ញើប្រាក់

Sacombank-SBR

ផ្ទេរប្រាក់ពីប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសវៀតណាមតាមរយៈដៃគូសហការ Sacombank-SBR ។ ម្ចាស់អាជីវកម្មអាចផ្ទេរប្រាក់ទៅប្រទេសវៀតណាមគ្រប់ពេលគ្រប់ទីកន្លែង តាមរយៈ Wing Money App​ឬ ភ្នាក់ងារវីង ។​ អតិថិជនអាចរីករាយក្នុងការផ្ញើប្រាក់ជាដុល្លារឬវៀតណាមដុង យ៉ាងងាយស្រួល។

លក្ខខណ្ឌដែលត្រូវអនុវត្តៈ
 • អតិថិជនត្រូវតែមានគណនីវីងដើម្បីធ្វើការផ្ទេរប្រាក់
 • អតិថិជនអាចទៅកាន់ភ្នាក់ងារវីងមួយណាក៏បានដែលមានជាង៨.០០០ កន្លែងសម្រាប់ធើ្វការផ្ទេរប្រាក់ពីប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសវៀតណាម។
ប្រភេទសេវាកម្ម
 • ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី
 • ផ្ទេរប្រាក់ទៅអ្នកគ្មានគណនី
 • ផ្ទេរប្រាក់ដល់ផ្ទះ
ផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈ កម្មវិធីស្មាតហ្វូនវីង​ (Wing Money App)
 • សូមចុច ផ្ទេរប្រាក់ នៅលើកម្មវិធីស្មាតហ្វូនវីង របស់អ្នក
 • បន្ទាប់ចុចផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេស
 • រួចជ្រើសរើស ប្រទេសវៀតណាម
 • បំពេញព័ត៌មានចាំបាច់
 • បញ្ជាក់ និងបញ្ចូលលេខកូដ PIN របស់អ្នក ដើម្បីបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការ
ផ្ទេរប្រាក់តាមភ្នាក់ងារវីង
 • អញ្ជើញទៅកាន់ភ្នាក់ងារវីងដែលនៅជិតអ្នកបំផុត
 • ភ្ជាប់ជាមួយគណនីវីង
 • បំពេញព័ត៌មានចាំបាច់ក្នុងទម្រង់ឯកសារផ្ទេរប្រាក់ក្រៅប្រទេសដែលផ្តល់ជូនដោយភ្នាក់ងារវីង
 • បញ្ជាក់ និងបញ្ចូលលេខកូដ PIN របស់អ្នក នៅលើម៉ាស៊ីន​ POS របស់ភ្នាក់ងារវីង ដើម្បីបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការ
ថ្លៃសេវា

 

ផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈ កម្មវិធីស្មាតហ្វូនវីង​ (Wing Money App)
ប្រភេទសេវាកម្មទឹកប្រាក់ថ្លៃសេវា
ផ្ទេរប្រាក់ទៅគណនី$0 - $500$ 3.00
$500.01 - $1,000$ 5.00
ផ្ទេរប្រាក់ទៅអ្នកគ្មានគណនី$0 - $500$ 4.00
$500.01 - $1,000$ 6.00
ផ្ទេរប្រាក់ដល់ផ្ទះ$0 - $500$ 5.00
$500.01 - $1,000$ 10.00
បិយបណ្ណទិញ (ប្រាក់ដុល្លារ)លក់ (ប្រាក់ដុល្លារ)
Vietnamese Dong23,60023,400

Want to send money now using Sacombank-SBR?

ទំនាក់ទំនងទៅកាន់ក្រុមការងារ Wing2Wing

Call 023999989

 

ផ្ទេរប្រាក់តាមភ្នាក់ងារវីង
ប្រភេទសេវាកម្មទឹកប្រាក់ថ្លៃសេវា
ផ្ទេរប្រាក់ទៅ គណនី0-$25$ 4.00
$25-$50$ 4.00
$50-$100$ 4.00
$100-$200$ 4.00
$200-$500$ 4.00
>$500-$1,000$ 6.50
ផ្ទេរប្រាក់ទៅអ្នកគ្មានគណនី0-$25$ 5.00
$25-$50$ 5.00
$50-$100$ 5.00
$100-$200$ 5.00
$200-$500$ 5.00
>$500-$1,000$ 7.50
ផ្ទេរប្រាក់ដល់ផ្ទះ0-$25$ 6.00
$25-$50$ 6.00
$50-$100$ 6.00
$100-$200$ 6.00
$200-$500$ 6.00
>$500-$1,000$ 11.50

លក្ខណៈពិសេស

 • 1

  អាចទទួលប្រាក់បានទាំងរូបិយប័ណ្ណ USD និង VDN។ អ្នកទទួលប្រាក់ អាចទទួលជារូបិយប័ណ្ណដុល្លារ លុះត្រាតែគណនីធនាគាររបស់អ្នកទទួល ជាគណនីប្រាក់ដុល្លារ។

 • 2

  មិនគិតថ្លៃសេវា លើអ្នកទទួលប្រាក់

 • 3

  រូបិយប័ណ្ណនៃទឹកប្រាក់ដែលត្រូវផ្ញើ នឹងត្រូវពឹងផ្អែកលើសមតុល្យនៃទឹកប្រាក់នៅក្នុងគណនីវីង។ យើងនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណដោយផ្ទាល់ពីគណនីប្រាក់រៀលរបស់លោកអ្នក។

 • 4

  អ្នកទទួលប្រាក់ អាចទទួលប្រាក់ក្នុងថ្ងៃតែមួយ